Thai Study Guide Blog

วิธีการเขียนเรียงความ 0

วิธีการเขียนเรียงความ

วิธีการเขียนเรียงความที่ดีเป็นพื้นฐานของการเขียนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานเขียนรูปแบบอื่นๆได้ เช่น การเขียนจดหมาย การเขียนนิยาย หรือการเขียนบันทึกต่างๆก็ใช้หลักการของการเขียนเรียงความแทบทั้งสิ้น ดังนั้นวิธีการเขียนเรียงความเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมา ควรทำการศึกษาข้อมูลเพื่อนำมาเขียนให้ดี เพื่อให้บทความนั้นถูกต้องตามหลักของข้อเท็จจริง และมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันในแต่ละย่อหน้า ตั้งแต่คำนำ เนื้อเรื่อง จนปิดเรื่องด้วยบทสรุป ซึ่งทั้ง 3 ส่วนล้วนเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในเรียงความที่ขาดไม่ได้ วันนี้เรามาทำความเข้าใจถึงวิธีการเขียนเรียงความไปพร้อมๆกันเลยค่ะ วิธีการเขียนเรียงความ เรียงความ คือ งานเขียนร้อยแก้วที่ถ่ายทอดเรื่องราว ความคิด ความรู้สึกของผู้เขียน โดยการเรียบเรียงประโยค เรียบเรียงคำด้วยภาษาที่สละสลวย เรียงความที่ดีนั้นควรประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 1. คำนำ :: เป็นส่วนแรกที่หน้าที่เปิดประเด็นของเรื่องที่เราจะเขียน ซึ่งควรเปิดประเด็นให้น่าสนใจ ใช้ภาษาสละสลวย...

กริยาช่อง 2 0

กริยาช่อง 2

กริยาช่อง 2 เป็นหนึ่งในคำกริยาในภาษาอังกฤษที่ถูกแบ่งออกเป็น 3 ช่อง ซึ่งบ่งบอกถึงเหตุการณ์ในแต่ละช่วงเวลา แต่กริยาช่อง 2 นั้นจะใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับกริยาช่อง 2 พร้อมกับคำศัพท์ที่ใช้บ่อยๆในชีวิตประจำวันมาฝากเพื่อนๆด้วยค่ะ นอกจากนี้ก็เรียนรู้กริยาทั้ง 3 ช่องไปพร้อมๆกันเลย กริยาช่อง 2 คำที่ใช้แสดงถึงอาการ เหตุการณ์ และช่วงเวลา คือ คำพูดที่แสดงการกระทำของ ประธานในประโยค หรือคำที่ทำหน้าที่ช่วยคำกริยา หากประโยคขาดคำกริยา ความหมายอาจจะผิดเพี้ยน และไม่สามารถทราบเหตุการณ์อดีต ปัจจุบัน และอนาคตได้เลย เพราะเป็นประโยคที่ไม่สมบูรณ์ กริยาช่องที่ 1 :: ใช้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน...

verb คือ 0

verb คือ อะไรมาทำความรู้จักกัน

verb คือ คำกริยาที่แสดงอาการ การกระทำอย่างชัดเจน หรือบอกสถานะการกระทำของประธานของประโยค verb คือ ส่วนสำคัญของประโยค หากขาดคำกริยาไป คำหรือกลุ่มคำนั้นจะไม่ถือเป็นประโยคค่ะ วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจของคำกริยา (Verb) กันค่ะ ว่าแล้วเรามารู้จักกับคำว่า verb คืออะไรกันก่อนค่ะ verb คือ อย่างที่อธิบายไปข้างต้นแล้วว่า verb คือ คำกริยาที่บอกสถานะการกระทำของประธานของประโยคและถือเป็นส่วนสำคัญของประโยคที่ขาดไม่ได้ ประเภทของคำกริยา (Verb) แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 1. Main verbs คือ คำกริยาแท้ หรือคำกริยาหลักของประโยค...

หลักเศรษฐกิจพอเพียง 0

หลักเศรษฐกิจพอเพียง

หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตให้แก่พสกนิกรชาวไทย เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง วันนี้เราจะมาทำความรู้จักถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงกันให้มากขึ้นค่ะ ว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีแนวทางอย่างไร และสามารถนำมาปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้าง มาดูไปพร้อมๆกันเลยค่า หลักเศรษฐกิจพอเพียง อย่างกล่าวไปข้างต้นแล้วว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตให้แก่พสกนิกรชาวไทย เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนให้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและ ความไม่ประมาทมีหลักพิจารณาอยู่ 5 ส่วน ดังนี้ 1. กรอบแนวคิด :: เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤต เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา 2. คุณลักษณะ :: เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน 3. คำนิยาม...

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ 0

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ (หรือ Maths symbols) เป็นการแสดงสัญลักษณ์โดยทั่วไปที่ใช้ในคณิตศาสตร์ ซึ่งสัญลักษณ์หรือ เครื่องหมายต่างๆทางคณิตศาสตร์บางตัวเราอาจจะไม่ได้ใช้กันมากนักในชีวิตประจำวันของคนทั่วไป ดังนั้นเราจึงต้องใช้และตระหนักในการใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ให้ถูกต้อง วันนี้เรามาดูพร้อมๆกันดีกว่าว่าสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์แต่ละตัวมีชื่อเรียกกันว่าอย่างไรบ้าง สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ หมายเหตุ :: อักษร n และ m ถูกใช้เพื่อความเหมาะสมในการแสดงค่าใดๆที่กำหนดให้ สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน n จำนวนบวก เช่น 2 x 3 = 6 -n จำนวนลบ เช่น 3 x (-4) = -12...

เรียงความอาเซียน 0

เรียงความอาเซียน

เรียงความอาเซียนหนึ่งในกิจกรรมที่ทำให้เรารู้จักและเข้าใจคำว่าอาเซียนได้ง่ายขึ้น และเรียงความอาเซียนยังเป็นการทดสอบความเข้าใจของเราเองด้วยว่ามีความรู้เกี่ยวกับอาเซียนที่จะมาถึงมาน้อยแค่ไหน ที่เพื่อนๆรู้กันเป็นอย่างดีก็คืออาเซียนเป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งเสริมและร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งด้านสันติภาพ ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านการกระจายองค์ความรู้ และด้านสังคมวัฒนธรรมบนพื้นฐานความเท่าเทียมกันและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิกทุกประเทศนั่นเอง และสำหรับเรียงความอาเซียนที่เพื่อนๆบางคนอาจยังไม่รู้ว่าจะเริ่มเขียนตรงไหน อย่างไรนั้น วันนี้เรามีตัวอย่างเรียงความอาเซียนมาฝากให้เพื่อนๆได้ดูเป็นแนวทางในการเขียนเรียงความของตัวเองกันด้วยค่ะ เรียงความอาเซียน ตัวอย่างเรียงความอาเซียน : เยาวชนไทยกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเป็นเรื่องหนึ่งที่คนไทยกำลังติดตามกันมากและเป็นเรื่องที่เกิดการแข่งขันกันในด้านต่างๆ ทั้งในเด็กเยาวชน และวัยทำงาน ต่างเตรียมตัวที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนไม่ว่าจะเป็น ภาษา การเรียน การทำงาน เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งทุกคนก็ต้องปรับตัวและสามารถรับข้อตกลงต่างๆของอาเซียน โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา เยาวชนทุกคนต้องมีการรับมือกับนักเรียนต่างชาติที่จะเข้ามาศึกษาในโรงเรียนภายในประเทศไทย คนไทยทุกคนจึงต้องเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทย อย่างที่ข้างต้นได้กล่าวมาแล้วในเรื่องของการเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน นักเรียน นักศึกษา...

เรียงความภาษาอังกฤษ 0

เรียงความภาษาอังกฤษ

เรียงความภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนไทยอย่างเราดูไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมล่ะคะ..? หรือแม้แต่นักเรียนต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่เรียงความภาษาอังกฤษก็คงทำให้ปวดหัวได้อยู่เหมือนกันค่ะ เพราะการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง ตรงประเด็น และทำให้ผู้อ่านเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการสื่อสารนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย วันนี้เรามีเทคนิคการเรียงความภาษาอังกฤษง่ายๆพร้อมเคล็ดลับดีๆมาฝากเพื่อนๆกันค่ะ แถมท้ายด้วยตัวอย่างเรียงความภาษาอังกฤษให้ดูเป็นแนวทางกันด้วยนะคะ เรียงความภาษาอังกฤษ โครงสร้างของการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 1. Introduction (บทนำ) : ใช้ในการเปิดเรื่อง เป็นส่วนแรกของเรียงความที่จะบอกให้ผู้อ่านรู้ว่าเรียงความนี้กล่าวถึงเรื่องอะไร มักจะไม่ใส่รายละเอียดมากนัก Introduction ที่ดีควรจะดึงดูดใจให้ผู้อ่านเกิดความสนใจและทำให้เกิดความรู้สึกอยากรู้ว่าเนื้อหาต่อไปนั้นจะเป็นยังไง 2. Body (เนื้อเรื่อง) : เป็นส่วนที่รวมเนื้อหาใจความสำคัญของเรียงความไว้ โดยจะเป็นส่วนที่ยาวที่สุดของเรียงความ โดยตัวเนื้อความสามารถเขียนได้หลายย่อหน้า ขึ้นอยู่กับข้อมูลเพิ่มเติมที่เราต้องการขยายความหรือยกตัวอย่างให้ผู้อ่านเข้าใจ ในส่วนของ Body ประกอบด้วย 3 ส่วนย่อย...

เรียงความสุนทรภู่ 0

เรียงความสุนทรภู่

เรียงความสุนทรภู่เป็นกิจกรรมอีกหนึ่งอย่างที่คุณครูมักมอบหมายให้นักเรียนได้ทำกันในช่วงวันสุนทรภู่ (ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี) ซึ่งถือเป็นการศึกษาและเรียนรู้ความสำคัญของวันสุนทรภู่กวีเอกของไทยที่สร้างสรรค์บทประพันธ์ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองแบบง่ายๆ วันนี้เราก็มีตัวอย่างเรียงความสุนทรภู่มาฝากเพื่อนๆที่กำลังหาแนวทางการเขียนเรียงความเรื่องนี้กันอยู่ ว่าเรามาลองดูตัวอย่างเรียงความสุนทรภู่ที่เรานำมาฝากกันเลย เรียงความสุนทรภู่ ตัวอย่างเรียงความสุนทรภู่ : กวีไทย นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้มีบทกวีคำประพันธ์หลากหลายและมากมายที่มีการ จดบันทึกเป็นวรรณกรรม รวมทั้งวรรณคดีที่มีการเรียบเรียงถ้อยทำนอง การใช้ภาษาที่ไพเราะและสละสลวย มีการเล่นคำและเล่นสัมผัสต่าง ๆ จนทำให้กลายเป็นจุดสนใจของคนทั่วโลก ข้าพเจ้าก็เป็นอีกคนหนึ่งเช่นกันที่ได้หลงไหลในบทกลอนบทกวี จำได้ว่าครั้งนั้นครั้งที่ข้าพเจ้ายังเยาว์นักหากข้าพเจ้าจำอายุไม่ผิด น่าจะราว  11 หรือ 12 ปี ครั้งนั้นข้าพเจ้าจะต้องเตรียมตัวสอบเพราะเป็นเวลาใกล้ปิดภาคเรียน ข้าพเจ้าจำได้ไปหาซื้อหนังสือเพื่อนำมาอ่าน แต่ในขณะนั้น ข้าพเจ้าได้เหลือบไปเจอหนังสืออีกเล่ม ซึ่งข้าพเจ้ารู้สึกได้เลยว่า ข้าพเจ้าสนใจหนังสือเล่มนี้มาก ถึงขนาดที่ว่าหยิบหนังสือเล่มนั้นมาจ่ายเงินโดยที่ไม่รู้ตัว เหมือนต้องมนต์สะกด หลังจากที่ข้าพเจ้ากลับมาถึงบ้าน ข้าพเจ้าได้หยิบหนังสือเล่มนั้นขึ้นมาเปิดอ่าน...

phrasal verb คือ 0

phrasal verb คือ

phrasal verb คือ กลุ่มคำกริยาที่ประกอบไปด้วย คำกริยา (verb) และ คำบุพบท (preposition) เมื่อรวมกันแล้วความหมายมักจะเปลี่ยนไปจากเดิมหรือเกิดความหมายใหม่ขึ้นมา ซึ่งอาจจะไม่มีเค้าความหมายของคำกริยาเดิมเลย นิยมใช้กันมากในภาษาอังกฤษ phrasal verb หรือ two-word verbs เรียกเป็นภาษาไทยว่ากริยาวลี เกริ่นแบบคร่าวๆกันไปแล้วphrasal verb คืออะไร เรามาทำความเข้าใจเรื่อง phrasal verb คืออะไร มีกี่ประเภท และมีคำศัพท์อะไรบ้างที่ใช้บ่อยๆกันค่ะ phrasal verb คือ การใช้คำกริยามารวมกับคำบุพบทที่ปกติแล้วแต่ละคำมีความหมายอย่างหนึ่ง (verb+ preposition or...

หน้าที่พลเมือง 0

หน้าที่พลเมือง

หน้าที่พลเมืองเป็นสิ่งที่ประชาชนพลเมืองที่ดีควรปฏิบัติตามวิถีประชาธิปไตย ปฏิบัติตนอยู่ในจริยธรรมที่ดีงาม ประพฤติตนในกรอบของสิทธิเสรีภาพ และหน้าที่พลเมืองที่ดีก็ควรช่วยส่งเสริมให้ผู้อื่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีเหมือนเช่นตนเองด้วย เพราะการมองเห็นคุณค่าของวิถีประชาธิปไตยจะช่วยให้สังคมมีความมั่นคง ปลอดภัย และสงบสุขมากขึ้น วันนี้เรามาทำความรู้จักและเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองกันค่ะ ว่าหน้าที่พลเมืองที่ดีนั้นควรปฏิบัติตนอย่างไร หน้าที่พลเมือง สิทธิและหน้าที่เป็นสิ่งคู่กัน…เมื่อมีสิทธิก็ต้องมีหน้าที่พลเมือง ทุกประเทศมีทั้งสิทธิและหน้าที่ แต่จะมีมากมีน้อยก็ขึ้นอยู่กับกฎหมายของประเทศนั้นๆ และแน่นอนว่าประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย ประชาชนจะมีสิทธิมากกว่าการปกครองในระบอบอื่น เพราะมีสิทธิที่สำคัญที่สุด คือ สิทธิในการปกครองตนเอง หน้าที่ของพลเมืองดี พลเมืองดี หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่พลเมืองได้ครบถ้วน ทั้งกิจที่ต้องทำ และกิจที่ควรทำ หน้าที่ หมายถึง กิจที่ต้องทำหรือควรทำ เป็นสิ่งที่กำหนดให้ทำ หรือห้ามไม่ให้กระทำ ถ้าทำก็จะก่อให้เกิดผลดี เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว หรือสังคมส่วนรวมแล้วแต่กรณี ถ้าไม่ทำหรือไม่ละเว้นการกระทำตามที่กำหนดจะได้รับผลเสียโดยตรง...