Category: สังคมศึกษา

หลักเศรษฐกิจพอเพียง 0

หลักเศรษฐกิจพอเพียง

หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตให้แก่พสกนิกรชาวไทย เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง วันนี้เราจะมาทำความรู้จักถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงกันให้มากขึ้นค่ะ ว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีแนวทางอย่างไร และสามารถนำมาปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้าง มาดูไปพร้อมๆกันเลยค่า หลักเศรษฐกิจพอเพียง อย่างกล่าวไปข้างต้นแล้วว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตให้แก่พสกนิกรชาวไทย เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนให้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและ ความไม่ประมาทมีหลักพิจารณาอยู่ 5 ส่วน ดังนี้ 1. กรอบแนวคิด :: เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤต เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา 2. คุณลักษณะ :: เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน 3. คำนิยาม...

เรียงความอาเซียน 0

เรียงความอาเซียน

เรียงความอาเซียนหนึ่งในกิจกรรมที่ทำให้เรารู้จักและเข้าใจคำว่าอาเซียนได้ง่ายขึ้น และเรียงความอาเซียนยังเป็นการทดสอบความเข้าใจของเราเองด้วยว่ามีความรู้เกี่ยวกับอาเซียนที่จะมาถึงมาน้อยแค่ไหน ที่เพื่อนๆรู้กันเป็นอย่างดีก็คืออาเซียนเป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อส่งเสริมและร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งด้านสันติภาพ ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านการกระจายองค์ความรู้ และด้านสังคมวัฒนธรรมบนพื้นฐานความเท่าเทียมกันและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิกทุกประเทศนั่นเอง และสำหรับเรียงความอาเซียนที่เพื่อนๆบางคนอาจยังไม่รู้ว่าจะเริ่มเขียนตรงไหน อย่างไรนั้น วันนี้เรามีตัวอย่างเรียงความอาเซียนมาฝากให้เพื่อนๆได้ดูเป็นแนวทางในการเขียนเรียงความของตัวเองกันด้วยค่ะ เรียงความอาเซียน ตัวอย่างเรียงความอาเซียน : เยาวชนไทยกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเป็นเรื่องหนึ่งที่คนไทยกำลังติดตามกันมากและเป็นเรื่องที่เกิดการแข่งขันกันในด้านต่างๆ ทั้งในเด็กเยาวชน และวัยทำงาน ต่างเตรียมตัวที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนไม่ว่าจะเป็น ภาษา การเรียน การทำงาน เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งทุกคนก็ต้องปรับตัวและสามารถรับข้อตกลงต่างๆของอาเซียน โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา เยาวชนทุกคนต้องมีการรับมือกับนักเรียนต่างชาติที่จะเข้ามาศึกษาในโรงเรียนภายในประเทศไทย คนไทยทุกคนจึงต้องเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทย อย่างที่ข้างต้นได้กล่าวมาแล้วในเรื่องของการเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน นักเรียน นักศึกษา...

หน้าที่พลเมือง 0

หน้าที่พลเมือง

หน้าที่พลเมืองเป็นสิ่งที่ประชาชนพลเมืองที่ดีควรปฏิบัติตามวิถีประชาธิปไตย ปฏิบัติตนอยู่ในจริยธรรมที่ดีงาม ประพฤติตนในกรอบของสิทธิเสรีภาพ และหน้าที่พลเมืองที่ดีก็ควรช่วยส่งเสริมให้ผู้อื่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีเหมือนเช่นตนเองด้วย เพราะการมองเห็นคุณค่าของวิถีประชาธิปไตยจะช่วยให้สังคมมีความมั่นคง ปลอดภัย และสงบสุขมากขึ้น วันนี้เรามาทำความรู้จักและเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่พลเมืองกันค่ะ ว่าหน้าที่พลเมืองที่ดีนั้นควรปฏิบัติตนอย่างไร หน้าที่พลเมือง สิทธิและหน้าที่เป็นสิ่งคู่กัน…เมื่อมีสิทธิก็ต้องมีหน้าที่พลเมือง ทุกประเทศมีทั้งสิทธิและหน้าที่ แต่จะมีมากมีน้อยก็ขึ้นอยู่กับกฎหมายของประเทศนั้นๆ และแน่นอนว่าประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย ประชาชนจะมีสิทธิมากกว่าการปกครองในระบอบอื่น เพราะมีสิทธิที่สำคัญที่สุด คือ สิทธิในการปกครองตนเอง หน้าที่ของพลเมืองดี พลเมืองดี หมายถึง ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่พลเมืองได้ครบถ้วน ทั้งกิจที่ต้องทำ และกิจที่ควรทำ หน้าที่ หมายถึง กิจที่ต้องทำหรือควรทำ เป็นสิ่งที่กำหนดให้ทำ หรือห้ามไม่ให้กระทำ ถ้าทำก็จะก่อให้เกิดผลดี เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว หรือสังคมส่วนรวมแล้วแต่กรณี ถ้าไม่ทำหรือไม่ละเว้นการกระทำตามที่กำหนดจะได้รับผลเสียโดยตรง...

เรียงความเรื่องยาเสพติด 0

เรียงความเรื่องยาเสพติด

เรียงความเรื่องยาเสพติดบทความที่ผู้เขียนต้องการสื่อให้คนทั่วโลกได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของปัญหายาเสพติด และให้ความสำคัญกับวันต่อต้านยาเสพติดโลกมากขึ้น เรียงความเรื่องยาเสพติดจึงเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่คุณครูอาจารย์สั่งให้นักเรียนทำค่ะ หรือคนทั่วไปก็มีส่งประกวดเรียงความเรื่องยาเสพติดกันอยู่เหมือนกันนะคะ บางคนอาจจะยังไม่มีแนวทางในการเขียนเรียงความเรื่องยาเสพติดว่าจะเขียนอย่างไรดี วันนี้เรามีตัวอย่างเรียงความเรื่องยาเสพติดมาฝากเพื่อนๆให้ดูเป็นแนวทางนำไปเขียนเรียงความของตัวเองต่อไปค่ะ เรียงความเรื่องยาเสพติด ตัวอย่างเรียงความเรื่องยาเสพติด : 1 ยาเสพติดเป็นที่รู้จักกันดีว่ามีอันตรายต่อชีวิตเป็นอย่างมาก ทั้งทำลายตนเอง ทำลายศาสนา และรวมไปถึงทำลายชาติบ้านเมืองให้ตกต่ำ โทษของยาเสพติด ซึ่งรู้กันอยู่ว่าไม่ดีต่อร่างกายไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามหากขึ้นชื่อว่าเป็นสารเสพติดก็ไม่ดีทั้งนั้นสิ่งที่เป็นสารเสพติดนั้นมีมากมายนัก ซึ่งที่เราพอรู้จักกันก็เป็นพวก บุหรี่ ยาบ้า ยาม้า ฝิ่น กัญชา เป็นต้น ซึ่งสารพวกนี้จะเข้าไปกระตุ้นเซลล์ประสาท บางชนิดก็ทำให้ประสิทธิภาพสมองน้อยลง เช่น เสียสติ บางครั้ง เราก็มักจะพบเห็นผู้เสียสติจาการเสพสิ่งเสพติดพวกนี้ คือการไปทำร้ายผู้อื่น จึงก่อเกิดเป็นอาชญากรฆ่าคนก็เป็นได้ คนเท่คือคนติดยา  ดิฉันว่าคำๆนี้ ดูไม่ดีเสียเลย...

เรียงความเศรษฐกิจพอเพียง 0

เรียงความเศรษฐกิจพอเพียง

เรียงความเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการใช้ภาษาเรียบเรียงความคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยแสดงความคิด ความรู้สึก จินตนาการ และความเข้าใจของผู้เขียนด้วยภาษาที่ถูกต้องและสละสลวย อย่างที่ใครๆทราบกันดีว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือหลักเศรษฐกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสแก่ชาวไทยถึงความพอมี พอกิน พอใช้โดยยึดหลักทางสายกลาง แต่ความเข้าใจของผู้เขียนแต่ละคนถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนั้นไม่เหมือนกันหรอกค่ะ ดังนั้นเรียงความเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นเหมือนบทความที่แสดงถึงความเข้าใจของผู้เขียนนั้นๆค่ะ ซึ่งหลายๆโรงเรียนก็มีกิจกรรมให้นักเรียนเขียนเรียงความเศรษฐกิจพอเพียงกันอยู่เยอะนะคะ ก็มีทั้งเด็กที่เข้าใจและสามารถเขียนเรียงความเศรษฐกิจพอเพียงได้ทันที และเด็กที่อาจจะยังงงๆอยู่ว่าเรียงความเศรษฐกิจพอเพียงควรออกมาในทิศทางไหน อย่างไรดี วันนี้เรานำตัวอย่างเรียงความเศรษฐกิจพอเพียงมาให้เพื่อนๆได้ดูเป็นแนวทาง เพื่อนำไปเขียนเรียงความของตัวเองต่อไปค่ะ เรียงความเศรษฐกิจพอเพียง ตัวอย่างเรียงความเศรษฐกิจพอเพียง : 1 หากกล่าวคำว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” เชื่อได้เลยว่าหลายๆ ประเทศมากมายในโลกนี้ กำลังประสบกับปัญหานี้อยู่ ซึ่งแต่ละประเทศก็ต้องแก่ปัญหานี้ตามแบบฉบับหรือนโยของผู้นำทางการเมืองของประเทศนั้นๆ ประเทศไทยในปัจจุบันก็กำลังประสบกับปัญหาเศรษฐกิจพอเพียงเช่นเดียวกันแต่ว่าเราก็โชคดีอย่างมากที่มีบุคคลที่มีความสำคัญมากสำหรับคนไทยทุกคน ทา่นได้ทรงแนะนำแนวทางแก้ปัญหานี้ขึ้นมา บุคคลทา่นนั้นคือ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเรานั้นเอง ผู้ที่คิดค้นปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ครอบครัวของฉันก็เป็นอีกครอบครัวหนึ่ง ที่เจริญรอยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

กลอนวันแม่สั้นๆ 0

กลอนวันแม่สั้นๆ

กลอนวันแม่สั้นๆก็เป็นอีกหนึ่งข้อความแทนใจลูกๆที่มอบให้คุณแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมนี้ อาจจะดูไม่มีความหมายอะไร แต่ถ้าเราแต่งบทกลอนออกมาจากใจเพื่อส่งความรู้จักรักและปรารถนาดีถึงคุณแม่กลอนวันแม่สั้นๆนี้ก็จะเป็นของขวัญที่มีค่าขึ้นมาเลยล่ะค่ะ ยิ่งเราเขียนกลอนวันแม่สั้นๆที่แต่งเองกับการ์ดวันแม่สวยๆที่ทำเองกับมือด้วยแล้ว คุณแม่ต้องปลื้มใจและดีใจไม่น้อยเลยค่ะ วันนี้เรามีตัวอย่างกลอนวันแม่สั้นๆมาให้เพื่อนๆดูเป็นแนวทางทำไปประยุกต์เป็นบทกลอนของตัวเองกันดูค่ะ ถ้าใครยังนึกไม่ออก ก็ตามมาดูกลอนวันแม่สั้นๆไปพร้อมๆกันเลยค่า กลอนวันแม่สั้นๆ ตัวอย่างกลอนวันแม่สั้นๆ #1 พระคุณของแม่พร้อม เสร็จสรรพ ทุกสิ่งโลกยอมรับ เข่าคู้ น้ำนมแม่มากนับ หยดแน่ แท้นา ลูกแค่อ้าปากสู้ อิ่มอ้ำ ท้องเฮย กันลูกไกลชั่วช้า สามาลย์ สอนสู้รู้การงาน เก่งสู้ พระคุณแม่ผสาน เกิดก่อ กรรมดี ทุกถิ่นชนทุกผู้ เล่ารู้พระคุณ… ขอบคุณที่มา :...

คําอวยพรวันแม่ภาษาอังกฤษ 0

คําอวยพรวันแม่ภาษาอังกฤษ

คําอวยพรวันแม่ภาษาอังกฤษหนึ่งประโยคความหมายดีดีที่ลูกๆเขียนลงในการ์ดทำเองสักใบ เพื่อจะมอบให้คุณแม่ในวันแม่แห่งชาตินี้ (ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี) ก็สามารถทำให้คุณแม่ท่านได้ปลื้มใจและซาบซึ้งใจได้เหมือนกันนะคะ เพราะสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ลูกๆทำให้แม่ก็คือความสุขที่ยิ่งใหญ่ของแม่ได้เช่นกันค่ะ วันนี้เรามีตัวอย่างคําอวยพรวันแม่ภาษาอังกฤษพร้อมคำแปลมาให้เพื่อนๆดูเป็นไอเดียกันค่ะ ตามมาดูคําอวยพรวันแม่ภาษาอังกฤษซึ้งๆความหมายดีๆกันที่นี่เลยค่า  คําอวยพรวันแม่ภาษาอังกฤษ ตัวอย่างคําอวยพรวันแม่ภาษาอังกฤษ : 1 Thank you for teaching me right from wrong. I love you Mom. Happy Mother’s Day. (ขอบคุณคุณแม่สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่สอนหนู ที่ทำให้รู้ถึงความผิดชอบชั่วดี สุขสันวันแม่นะคะ) …………………………………………………………………………….. ตัวอย่างคําอวยพรวันแม่ภาษาอังกฤษ :...

เรียงความวันแม่ซึ้งๆ 0

เรียงความวันแม่ซึ้งๆ

เรียงความวันแม่ซึ้งๆถ้อยคำคำที่เขียนถึงคุณแม่ออกมาจากใจ โดยไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดที่สวยหรู เมื่ออ่านเรียงความวันแม่ซึ้งๆแล้วสามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกภูมิใจและความรักที่มีต่อคุณแม่ได้อย่างประทับใจ สำหรับใครที่ยังนึกภาพไม่ออก วันนี้เรามีตัวอย่างเรียงความวันแม่ซึ้งๆมาให้เพื่อนๆได้อ่านกันค่ะ เผื่อเรียงความวันแม่ซึ้งๆที่เรานำมาฝากจะเป็นแนวทางให้เพื่อนลองนำไปประยุกต์ใช้กับงานเขียนของทุกคนได้ค่ะ มาดูตัวอย่างเรียงความวันแม่ซึ้งๆไปพร้อมๆกันเลยค่ะ เรียงความวันแม่ซึ้งๆ ตัวอย่างเรียงความวันแม่ซึ้งๆ ::: 1 …แม่ แม่ แม่ คํานี้มีความหมาย มีพระคุณมากมายหลายสถาน แม่เป็นได้หลายสิ่งหลายประการ เป็นธนาคาร เป็นพระพรหม เป็นร่มไทร เป็นผู้ให้กำเนิดเกิดลูกรัก เป็นผู้ให้ที่พักพิงอาศัย เป็นผู้ให้การุณอุ่นกายใจ  เป็นผู้ให้อะไรๆ ไม่รามือ กลอนบทนี้คือเสี้ยวหนึ่งของพระคุณ ซึ่งมีอีกมากที่พรรณนายังไงไม่มีอันหมด และไม่มีวันทดแทนได้หมด แม่คือบุคคลที่รักเรามากที่สุดตั้งแต่ยังไม่รู้จักเรา เพราะแม่คอยถนอมดั่งไข่ในหิน และพอเราโตมา แม่สอนให้เรารู้จักอะไรมากมาย และแม่ชอบพูดอยู่เสมอว่า “แม่ทําได้ทุกอย่างเพื่อลูก”...

เรียงความวันแม่สั้นๆ 0

เรียงความวันแม่สั้นๆ

ในช่วงใกล้จะถึงวันแม่แห่งชาตินี้หลายๆโรงเรียนมักจะมอบหมายการเรียงความวันแม่สั้นๆให้กับเพื่อนๆใช่ไหมคะ..? บางคนคงกำลังมึนๆว่าจะเริ่มเรียงความวันแม่สั้นๆอย่างไรดี วันนี้เรานำตัวอย่างเรียงความวันแม่สั้นๆมาให้ทุกคนได้ดูเป็นแนวทางในการเขียนเรียงความกันค่ะ ตามมาดูกันเลยค่ะ การเริ่มเรียงความวันแม่สั้นๆนั้นก็ไม่ยากเลยค่ะ เพื่อนๆเพียงเขียนเรื่องราวของคุณแม่ให้ออกมาจากใจ ไม่ว่าจะเรื่องราวการอบรม เลี้ยงดูเราทุกอย่าง โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดที่สวยเลิศเลอ ใส่ความรู้สึกภูมิใจและความรักที่มีต่อคุณแม่ลงไปเรียงความวันแม่สั้นๆของเราก็จะประทับใจผู้อ่านแล้วล่ะค่ะ เรียงความวันแม่สั้นๆ ตัวอย่างเรียงความวันแม่สั้นๆ :: 1 คำว่า แม่ เป็นคำนิยามสั้นๆ แต่ความหมายนั้นมากมายลึกซึ้งเกินจะพรรณนา แม่เป็นผู้มีบุญคุณล้นเหลือ แม่เปรียบประดุจดาว ที่คอยส่งแสงเจิดจ้าคอยนำพาลูกน้อย แม่เปรียบประดุจครูคนแรกที่คอยอบรมสั่งสอนให้ได้ดี แม่เปรียบดั่ง นางฟ้า ที่สูงส่งในใจหนู วันนี้เป็นวันหนึ่งที่ผู้หญิงคนหนึ่งใช้สรรพนามเรียกตนเองว่าแม่ แม่ได้ให้กำเนิดชีวิตน้อยๆได้ลืมตามาดูโลก เก้าเดือนที่แม่ปกป้องกับหนึ่งวันที่ต้องเจ็บปวด มีใครรู้บ้างว่าผู้หญิงคนที่หนูเรียกว่า แม่ จะต้องเจ็บปวดแค่ไหน วันที่หนูเกิดเป็นวันที่แม่เจ็บ แต่กลับกลายเป็นวันที่แม่มีความสุขที่สุด เมื่อได้เห็นแววตาอันใสซื่อบริสุทธิ์ของลูกน้อย...

เรียงความพระคุณแม่ 0

เรียงความพระคุณแม่

เรียงความพระคุณแม่หนึ่งในการบ้านที่คุณครูอาจารย์มักจะมอบหมายให้เพื่อนๆได้ทำกันในช่วงวันแม่แห่งชาติใช่ไหมล่ะคะ..? เพื่อนๆหลายคนที่กำลังมึนๆว่าจะเริ่มต้นเขียนเรียงความพระคุณแม่ที่ตรงไหนดี หรือจะถ่ายทอดเรียงความพระคุณแม่ออกมาอย่างไรดี วันนี้เราจึงนำตัวอย่างเรียงความพระคุณแม่มาให้ได้ดูเป็นไอเดียกันค่ะ ลองดูเป็นแนวทางแล้วนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับเรียงความพระคุณแม่ของเพื่อนๆกันได้นะคะ เรียงความพระคุณแม่ ตัวอย่างเรียงความพระคุณแม่ : 1 คนเราที่เกิดมาทุกคนในโลกนี้ไม่มีใครที่ไม่รู้จักคำว่า “แม่” เพราะแม่เป็นผู้ให้กำเนิด เป็นผู้เลี้ยงเฝ้าดูแลเรามาตลอด เป็นผู้รักเรามากกว่าใคร ๆ ที่บอกว่ารักเรา ไม่ว่าลูกจะทำผิดขนาดไหนแม่ก็ยังให้อภัยแก่ลูกเสมอ บางครั้งลูกทำผิด แม่โกรธ ดุด่า ว่าลูก แต่แม่ก็ไม่เคยคิดจะทำร้ายลูก ความรักมีหลายรูปแบบ เช่น ความรักของหนุ่มสาว ความรักต่อเพื่อน ความรักต่อครู-อาจารย์ เป็นต้น แต่ความรักเหล่านี้อาจจะลืมเลือนไปได้โดยง่าย เพราะมันไม่ใช่ความรักที่แท้จริง เปรียบไม่ได้กับความรักของแม่ที่มีต่อลูก ซึ่งมีแต่ให้ไม่เคยคิดที่จะได้ตอบแทน คุณของ แม่...