Thai Study Guide Blog

วันเด็ก 0

วันเด็ก

วันเด็กเป็นวันที่เหล่าน้องๆหนูๆรอคอยนั้นถูกกำหนดให้ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปีค่ะ โดยคำว่าเด็กตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายไว้ว่า คนที่มีอายุยังน้อย ยังเล็ก อ่อนวันที่มีอายุไม่เกิน 14 ปีบริบูรณ์ ซึ่งเปรียบเหมือนอนาคตของชาติ การมีวันเด็กขึ้นนั้นเป็นการกระตุ้นหรือตอกย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน คุณภาพชีวิต การพิทักษ์รักษาคุ้มครองทางด้านกฎหมายต่อเด็กๆ ในวันเด็กนี้เราเลยไม่พลาดที่จะนำเรื่องราวประวัติวันเด็กแห่งชาติ พร้อมคำขวัญวันเด็กปีต่างๆมาฝากเพื่อนกันด้วยล่ะค่ะ วันเด็ก ประวัติความเป็นมาของวันเด็ก วันเด็กแห่งชาติจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม พ.ศ. 2498 ตามคำเชิญชวนของ นายวี.เอ็ม. กุลกานี ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก และเพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ รัฐบาลไทยในสมัยนั้นจึงได้จัดคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นมาคณะหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ...

วันเด็กแห่งชาติ 0

วันเด็กแห่งชาติ

วันเด็กแห่งชาติถูกกำหนดให้ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี วันเด็กแห่งชาตินั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเห็นความความสำคัญและความต้องการของเด็กมากขึ้น กระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตน และปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมให้ตนเองให้ก้าวสู่กำลังของชาติต่อไป และยังมีการให้คำขวัญวันเด็กแห่งชาติทุกปีโดยนายกรัฐมนตรีไทยทุกปี เพื่อเป็นข้อคิด คติเตือนใจให้ประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกที่ควร สำหรับปี 2558 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้คำขวัญวันเด็กปี 2558 ไว้ว่า “ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต” วันเด็กแห่งชาติ ประวัติวันเด็กแห่งชาติ วันเด็กมีจุดเริ่มต้นมาจากการที่องค์การสหประชาชาติเกิดความตื่นตัวและเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะให้ความสำคัญแก่เด็ก โดยในปี พ.ศ. 2498 นายวี.เอ็ม. กุลกานี ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิการเด็กระหว่างประเทศได้เสนอต่อกรมประชาสงเคราะห์ให้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญและความต้องการของเด็กๆ รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตน เพื่อเตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติต่อไป ในปีเดียวกันนั้นเองประเทศทั่วโลกไม่น้อยกว่า 40...